Dnes má meniny Gertrúda a zajtra Bernard 🌱

Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. To neplatí ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je predávajúci, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť kupujúcemu. Najmäpredávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Ak obsahuje tovar vady, ma kupujúci právo požadovať dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré predávajúci, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil kupujúcemu. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 2. Ak sa vada prejaví v priebehu prvých troch (3) dní od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 • Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 • Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
 1. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
 2. Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že predávajúci neobdržal od kupujúceho všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.
 3. Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
 4. Ak kupujúci od kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád,ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo kupujúcemu značné obtiaže.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 6. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním, pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 7. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia,ak je viacero možností,má kupujúci.Ak je na tovar poskytovaná záruka, kupujúci – spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadného planenia v záručnej dobe.
 8. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia §499 až 510, §596 až 600 a §619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 9. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje samostatne reklamačný poriadok predávajúceho.